نوشته‌ها

مرور اجمالي بر مدل هاي بالندگي در مديريت پروژه (مزدك عبائي)

اهداف دوره  آشنايي با مديريت پروژه سازماني  آشنايي با مشخصه هاي سازمان هاي پروژه محور پيشرو از منظر مدل هاي بلوغ و تكامل مديريت پروژه  ارايه مدلي ساده براي برنامه ريزي و توسعه در سازمان هاي پروژه محور  تشريح چند نمونه از اين مدل ها …

كاركردهاي دفتر مديريت پروژه

سازمان پروژه محور سازمان هاي مبتني بر پروژه، سازمان هايي هستند كه فعاليت هاي آنان اساساً از پروژه ها تشكيل مي شود. سازمان هايي كه درآمد آنها با اجراي پروژه براي ديگرانبه دست مي آيد.سازمان هايي كه مديريت پروژه را به عنوان رويكردمديريتي خود را بر…

Downloads

كاركردهاي دفتر مديريت پروژه

سازمان پروژه محور سازمان هاي مبتني بر پروژه، سازمان هايي هستند كه فعاليت هاي آنان اساساً از پروژه ها تشكيل مي شود. سازمان هايي كه درآمد آنها با اجراي پروژه براي ديگرانبه دست مي آيد.سازمان هايي كه مديريت پروژه را به عنوان رويكردمديريتي خود را برگزيده اند.