نوشته‌ها

, ,

مديريت ريسك در پروژه ها

مديريت ريسك شاخه جديدي از علم مديريت است كه در در گستره ی متنوعي از انواع گرايش ها از جمله امور مـالي و سرمايه گذاري، تجارت، بيمه، ايمني، بهداشت و درمان، پروژه هـاي صـنعتي و عمرانـي و حتـي مـسايل سياسـي و اجتماعي و نظامي جايگاه خود را پيدا كرده اس…