نوشته‌ها

طرح مديريت ادعاها در پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي)

پروژه عمراني طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي- به دليل آنكه تأمين مالي آنها از منابع دولت صورت مي گيرد و كارفرمـا نيـز به عنوان ركني با اختيارات مشخص تعريف شده است– از شرايط خاص برخوردار بوده و با طرح غير آن يا طرح هاي خصوصي بسيار تفاوت مي كند و شرايط آن در…

Downloads

طرح مديريت ادعاها در پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي)

پروژه عمراني طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي- به دليل آنكه تأمين مالي آنها از منابع دولت صورت مي گيرد و كارفرمـا نيـز به عنوان ركني با اختيارات مشخص تعريف شده است– از شرايط خاص برخوردار بوده و با طرح غير آن يا طرح هاي خصوصي بسيار تفاوت مي كند و شرايط آن در موقعيت هاي مختلف به صورت قوانين و بخش نامه هايي با مرجعيـت سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور قضاوت شده است. وجود اركان مختلف سه و در پروژه هاي بزرگ چهارعاملي با مديريت ها و روش هاي مختلف براي انجام وظايف محوله در اجرا تا به اتمام پروژه هاي مذكور ايجاب مي كند هر ركني از پيمانكار تا به كارفرما وظايف، تعهدات، شرايط و قوانين حاكم بر قرارداد را به دقت آگاه بوده و در چهارچوب آنها اقدام نمايد. عموماً به دليل آنكه اركان پروژه نسبت به شرايط، تعهدات و قوانين حاكم بر قرارداد به صورت كامـل آگـاه نبـوده يـا مطـابق آن هـا اقـدام نمي كنند، مشكلاتي در حين اجرا و عموماً در پايان پروژه ها اتفاق مي افتد كه توافق در راه حل قطعي آنها پيچيده و ً گاها غير ممكن شـده و عموماً پيمانكار پروژه بخشي از بهاي كاركرد خود را دريافت نمي كند يا آنكه كارفرما بهاي بيشتري از كاركرد حاصل شده - در مقـدار يـا كيفيت- را پرداخت مي كند و بعضاً نيز كار پروژه به صورت كامل به انجام نمي رسد. مستند مذكور با عنوان مديريت ادعاها يا به اصطلاح رايج آن مديريت كليم ها سعي مـي نمايـد كـه بـا ارايـه الگـوريتمي، روشـي را بـراي پيشگيري و تسهيل در حل ادعاها- در صورت بروز چنين مسايلي- معرفي نمايد كه به واسطه اجراي آن محـدوده امنيـت اركـان پـروژه در برابر اين مشكلات فراهم و تقويت گردد.