نوشته‌ها

مدلسازی شبكه ريسك های موثر و بهينه سازی پاسخ به ريسك ها در پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع

دراین تحقیق یک چهارچوب کمی تحلیلی بوسیله سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مواجهه با برنامه های کاهش ریسک جهت تخصیص بودجه محدود به برنامه های کاهش ریسک پیشنهاد و توسعه داده می شود تا با کمترین هزینه بیشترین میزان مخاطرات با انتخاب بهترین ترکیب از ب…