نوشته‌ها

انواع قراردادها

با توجه به اینکه عموما متغیرھای اثرگذار دراجرای پروژه ھا ، از ثبات نسبی برخوردار نیستند، معمولا مدیران ، به دنبال سیستمی ھستند که  در برنامھ ریزی و زمان بندی انعطاف پذیر باشد و بتوانند آن را در کنترل خود داشتھ باشند سیستمھای برنامه ریزي و ک…

Downloads

انواع قراردادها

با توجه به اینکه عموما متغیرھای اثرگذار دراجرای پروژه ھا ، از ثبات نسبی برخوردار نیستند، معمولا مدیران ، به دنبال سیستمی ھستند که  در برنامھ ریزی و زمان بندی انعطاف پذیر باشد و بتوانند آن را در کنترل خود داشتھ باشند سیستمھای برنامه ریزي و کنترل عملیات مجموعه اي از پرسشنامه ھا، فرمھاي دریافت اطلاعات، سیستمھا یا برنامه ھاي پیش ساخته، رو شھا، فنون و منابعي است کھ مرتبط و وابسته به یکدیگر ھستند . ھدف سیستم برنامهریزي و کنترل ، ھدایت پروژه بر طبق برنامه زمانبندي و بودجه تعیین شده و ھمچنین تامین نتایج، ھدفھا و محصولات نھایي پروژه است . به عبارت دیگر، ماموریت این سیستم یاري دادن مدیر پروژه و تواناساختن وي در امر بھینھ کردن سھ عامل زمان، ھزینه و کیفیت در اجراي یک پروژه است به منظور استفاده از دانش برنامه ریزي و كنترل پروژه و به طبع آن بھینه سازي پارامترھاي مورد نظر از جمله كمینه كردن توابع ھزینه و زمان لازم است تا ھر مجموعه از فعالیت ھاي ھدفمند مھندسي را به صورت یك پروژه (ھمراه با تمامي ویژگي ھاي آن ) تعریف كر د. براي كنترل یك پروژه با توجه به ویژگیھاي فعالیت ھاي آن روشھاي مختلفي وجود دارد كه از آن جملھ آنھا بھ CPM GERT , PERT , PN , …اشاره خواھدکرد