نوشته‌ها

,

فهرست بهای واحد پایه رشته ی تاسیسات مکانیکی سال 1400

فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳) شرح اقل…
,

فهرست بهای واحد پایه رشته ی ابنیه سال 1400

 فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳)…

Downloads

فهرست بهای واحد پایه رشته ی تاسیسات مکانیکی سال 1400

فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری پیوست ۴) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه پیوست       ۵) کارهای جدید

فهرست بهای واحد پایه رشته ی ابنیه سال 1400

 فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری پیوست ۴) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه پیوست       ۵) کارهای جدید