نوشته‌ها

,

تشریح ماده 29 شرایط عمومی پیمان

بدون شک ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان یکی از بندهای مهم این بخشنامه بوده و کمتر قرارداد پیمانکاری وجود دارد که به واسطه تغییر مقادیر با این بند شرایط عمومی سر و کار نداشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد تا برای پیمان هایی که …

Downloads

تشریح ماده 29 شرایط عمومی پیمان

بدون شک ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان یکی از بندهای مهم این بخشنامه بوده و کمتر قرارداد پیمانکاری وجود دارد که به واسطه تغییر مقادیر با این بند شرایط عمومی سر و کار نداشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد تا برای پیمان هایی که بر اساس فهرست بهای پایه منعقد می گردند، تحلیلی بر شرح این ماده همراه با نمونه های کاربردی تهیه و ارائه گردد. امید است بتوان گام کوچکی در آگاهی مهندسان و صاحب نظران برداشت. بدین منظور گزارش حاضر در شش قسمت تهیه گردید. قسمت اول برای آشنایی با واژه ها و عبارات مرتبط با موضوع ماده ۲۹ به معرفی واژگان آمده در گزارش می پردازد. شرح عینی ماده ۲۹ مطابق با شرایط عمومی پیمان در قسمت دوم ارائه شده است. قسمت سوم و چهارم به ترتیب به نکات مرتبط با افزایش و کاهش مقادیر پیمان می پردازد. کارهای جدید و نکات پیرامون آن در قسمت پنجم تشریح گردیده است و سرانجام جهت درک بهتر ماده ۲۹ در قسمت ششم کلیه حالات ممکن در ارتباط با تغییر مقادیر، در قالب تعريف مساله و ارائه نمونه های کاربردی ارائه گردیده است. در پایان یادآور می گردد در گردآوردی این نسخه سعی شده است تمامی مستندات و دستورالعمل ها و مکاتبات مرتبط، مد نظر قرار گیرد و حتی المقدور فاقد ایراد باشد.