نوشته‌ها

انتخاب سیستم اجرایی مناسب برای پروژه ها

ویژگی های پروژه (قابليت تعريف مناسب پروژه )اندازه و محدوده ي پروژه زمان در دسترس براي انجام پروژه، شامل طراحي و ساخت قابليت تفكيك اجزاي پروژه در قالب بسته هاي كاري مختلف تجربه در طراحي و ساخت پروژه ميزان پيچيدگي فناوري طراحي و ساخت پروژه …

Downloads

انتخاب سیستم اجرایی مناسب برای پروژه ها

ویژگی های پروژه  (قابليت تعريف مناسب پروژه )اندازه و محدوده ي پروژه  زمان در دسترس براي انجام پروژه، شامل طراحي و ساخت  قابليت تفكيك اجزاي پروژه در قالب بسته هاي كاري مختلف  تجربه در طراحي و ساخت پروژه  ميزان پيچيدگي فناوري طراحي و ساخت پروژه...