نوشته‌ها

,

قرارداد سرجمع سال 96

موضوع: انعقاد پیمان اجرای کار های ساختمانی به صورت سر جمع   به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۶۲۳۳۹/ت ۳۳۶۹۷ه مورخ ۱۳۸۰/ ۶ / ۲۰ هیأت محترم وزیران) و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه…

Downloads

قرارداد سرجمع سال 96

موضوع: انعقاد پیمان اجرای کار های ساختمانی به صورت سر جمع   به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۶۲۳۳۹/ت ۳۳۶۹۷ه مورخ ۱۳۸۰/ ۶ / ۲۰ هیأت محترم وزیران) و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه…