نوشته‌ها

تاثیر ریسک اطالاعات بر هزینه ضمنی سرمایه سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی پروژه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمایه گذاران تامین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و نرخ بازده مورد انتظا…