نوشته‌ها

دستورالعمل برآورد هزینه پروژه ها

1 .هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل، تشريح كليه فعاليتهاي مرتبط با محاسبه و تعيين هزينه اجراي يك پروژه/طرح/ يا كاري مشخص است. 2 .مسئوليت: مسئوليت محاسبه و تعيين هزينه اجراي پروژه ها/طرحها/، برعهده امور قراردادها مي باشد و مسئوليت نظار برحسان اجراي اين روش برعه…

Downloads

دستورالعمل برآورد هزینه پروژه ها

1 .هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل، تشريح كليه فعاليتهاي مرتبط با محاسبه و تعيين هزينه اجراي يك پروژه/طرح/ يا كاري مشخص است. 2 .مسئوليت: مسئوليت محاسبه و تعيين هزينه اجراي پروژه ها/طرحها/، برعهده امور قراردادها مي باشد و مسئوليت نظار برحسان اجراي اين روش برعه…