نوشته‌ها

ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه

این مقاله بررسی میکند که چگونه فرصتها برای همکاری در تحقیق پروژهای خلق میشوند. در مقاله، مباحثی که ساخت سوال تحقیقی را مدنظر دارد تحلیل شدهاند و نقش آنها در ساخت تئوری منعکس شده است. تحلیل بر مبنای بازنگری 11 مقاله ی منتشر شده بین سالهای 2002 ت…

Downloads

ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه

این مقاله بررسی میکند که چگونه فرصتها برای همکاری در تحقیق پروژهای خلق میشوند. در مقاله، مباحثی که ساخت سوال تحقیقی را مدنظر دارد تحلیل شدهاند و نقش آنها در ساخت تئوری منعکس شده است. تحلیل بر مبنای بازنگری 11 مقاله ی منتشر شده بین سالهای 2002 تا 2011 در چهار رسانه ی عمده ی مدیریت پروژه میباشد. نتایج نشان میدهد که سوالات، شکافها و مقالات وسیع را به جای چالش در فرضیات تئوری مشخص میسازند. "در نظر گرفتن شکاف" مانع رشد حوزه ی پروژه توسط تئوری های در حال تولید میشود که فرضیات گاهی غلط و به مدت طولانی برقرار شده را به چالش نمیکشد. بنابراین باید محققان در ادعاهای خود و برخی فرضیات در مورد چگونگی دستیابی به آن ها با شهامت تر باشند.