نوشته‌ها

بهینه سازی سبد پروژه های سازمان؛ رویکرد خوشه بندی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی

چکیده انتخاب صحیح پروژدها يكي از مهم ترین اقدامات سازمان های پروژه محور در راستای مدیریت راهبردی است و محدودیت منابع موجب می شود سازمان ها نتوانند روی تمامی پروژه ها سرمایه گذاری نمایند. از این رو، انتخاب مجموعه پروژه های موردنظر سازمان يا پورتفو…