نوشته‌ها

تفاوت خط مبنای ثابت و خط مبنای متغير برای محاسبه تاخيرات پروژه

یکی از تفاوت ھای اساسی در محاسبه تاخيرات نحوه در نظر گرفتن الگوی ثابت (بيس الین) و یا متغير در برنامه زمان بندی ھست، با توجه به اینکه استفاده از مدل ھای متغير یا ھمان پویا دقيق ترین جواب ھا را در محاسبه تاخيرات به ما می دھند و اینکه استفاده از این مدل…

Downloads

تفاوت خط مبنای ثابت و خط مبنای متغير برای محاسبه تاخيرات پروژه

یکی از تفاوت ھای اساسی در محاسبه تاخيرات نحوه در نظر گرفتن الگوی ثابت (بيس الین) و یا متغير در برنامه زمان بندی ھست، با توجه به اینکه استفاده از مدل ھای متغير یا ھمان پویا دقيق ترین جواب ھا را در محاسبه تاخيرات به ما می دھند و اینکه استفاده از این مدل روی صحت و دقت خروجی ھا تاثير بسزایی دارد باعث می شود تا تحليل تاخيرات بدرستی انجام شود، منتھی ایجاد یک الگوی پویا بدليل پيچيدگی بالای محاسبات آن در اکثر پروژه ھا عمال قابل استفاده نيستند..