نوشته‌ها

تفاوت خط مبنای ثابت و خط مبنای متغير برای محاسبه تاخيرات پروژه

یکی از تفاوت ھای اساسی در محاسبه تاخيرات نحوه در نظر گرفتن الگوی ثابت (بيس الین) و یا متغير در برنامه زمان بندی ھست، با توجه به اینکه استفاده از مدل ھای متغير یا ھمان پویا دقيق ترین جواب ھا را در محاسبه تاخيرات به ما می دھند و اینکه استفاده از این مدل…