نوشته‌ها

ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه

این مقاله بررسی میکند که چگونه فرصتها برای همکاری در تحقیق پروژهای خلق میشوند. در مقاله، مباحثی که ساخت سوال تحقیقی را مدنظر دارد تحلیل شدهاند و نقش آنها در ساخت تئوری منعکس شده است. تحلیل بر مبنای بازنگری 11 مقاله ی منتشر شده بین سالهای 2002 ت…