Downloads

تاثیر ریسک اطالاعات بر هزینه ضمنی سرمایه سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی پروژه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمایه گذاران تامین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. در صورتی که حداقل نرخ بازده آنها تامین نشود اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد هزینه سرمایه ی شركت با ریسک آن ارتباط مستقیم دارد. یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در شركت، ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هرچه دقت و کیفیت افشا از سوی شرکت بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. به همین دلیل محققین این تحقیق را با هدف شناسایی تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ضمنی سرمایه سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقيق از جهت هدف از نوع کاربردی است، از نظر نوع داده ها کمی بوده و از لحاظ ماهيت جزء تحقیقات استقرایی محسوب می گردد، همچنین از نظر مقطع زمانی نیز جزء تحقيقات پس رویدادی است. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک اطلاعات بر احتمال معامله آگاهانه (عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. احتمال معامله آگاهانه (عدم تقارن اطلاعات) بر هزینه ضمنی سرمایه سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد.