نوشته‌ها

,

مدلي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه ها با رويكرد تصميم گيري پويا

يكي از متداولترين مسايل در مديريت پروژه مشكل تاخيرات پروژه ها است. تاخير در پـروژه هـا مـي توانـد ناشـي از عوامـل متعددي باشد كه بسياري از آنها را مي توان با مديريت مناسب كنترل كرد. يكي از مهمترين شاخص هاي موفقيت پروژه ها عملكرد زمانبندي آنها اس…