نوشته‌ها

,

براورد قیمت پروژه ها

برآورد : ارزیابی کمی از مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی برآورد پروژه :  انجام یک ارزیابی کمی مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی این عبارت اغلب در مورد زمان ، کار مورد نیاز ، منابع و هزینه های پروژه بکار برده می شود. برآورد منابع ف…

Downloads

براورد قیمت پروژه ها

برآورد : ارزیابی کمی از مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی برآورد پروژه :  انجام یک ارزیابی کمی مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی این عبارت اغلب در مورد زمان ، کار مورد نیاز ، منابع و هزینه های پروژه بکار برده می شود. برآورد منابع ف…