نوشته‌ها

, ,

مروری نظام یافته نقش مد لسازی اطلاعات ساختمان در بهبود (BIM) ایمنی پروژه های ساخت به همراه فیلم ارائه

صنعت ساخت و ساز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد، تصادفات و سوانح شغلی نیز افزایش می یابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را در این صنعت پررنگ می کند. گرچه دولتها برای بهبود عملکرد ایمی قوانین و مقرراتی مشخص کرده …

ایمنی و بهداشت کار

با توجه به اینکه پیمانکاران عضو موثری در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهای صنعتی تاثیر داشته و از آنها نیز تاثیر می پذیرند و نیز اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها، شایسته است جهت حفظ سرمایه های انسانی و اقتصادی مسائل ایمنی فی مابین را…

Downloads

مروری نظام یافته نقش مد لسازی اطلاعات ساختمان در بهبود (BIM) ایمنی پروژه های ساخت به همراه فیلم ارائه

صنعت ساخت و ساز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد، تصادفات و سوانح شغلی نیز افزایش می یابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را در این صنعت پررنگ می کند. گرچه دولتها برای بهبود عملکرد ایمی قوانین و مقرراتی مشخص کرده اند اما وضعیت همچنان نگران کننده است. با پیشرفت های اخیر در قناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، استفاده های زیادی از آن در جهت بهبود عملکرد ایمنی در کل چرخه عمر پروژه صورت گرفته است. در این مقاله با مرور سیستماتیک مطالعات پیشین، نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی صنعت ساخت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقالات از نظر سال انتشار و کشور مورد مطالعه بررسی شده اند. در این مطالعه از روش سه مرحله ای برای انتخاب مقالات استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که مدل سازی اطلاعات ساختمان در شش حوزه اصلی ۱) طراحی ایمن ۲) شناسایی خطرات ۳) نظارت و کنترل ۴) شناسایی تداخلات ۵) آموزش ایمنی و ۶) بازرسی در دوره بهره برداری و نگهداری، می تواند به بهبود عملکرد ایمنی کمک کند. در پایان موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده و می تواند بستر مناسبی برای مطالعات آتی پژوهشگران باشد، شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته اند. مقاله حاضر به کوشش زینب علی اکبری،سید یاسر بنی هاشمی و مجتبی مغربی در سومین کنفرانس مدلسازی اطلاعات ساختمان ارائه شده است.

ایمنی و بهداشت کار

با توجه به اینکه پیمانکاران عضو موثری در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهای صنعتی تاثیر داشته و از آنها نیز تاثیر می پذیرند و نیز اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها، شایسته است جهت حفظ سرمایه های انسانی و اقتصادی مسائل ایمنی فی مابین را…