محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی مقوله سادهایست ولی اهمیت فراوانی دارد و می تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان تاخیرات فنی و یا مالی محاسبه شده در پروژه داشته باشد
و به تبع آن میزان خسارت محاسبه شده بر اساس تاخیرات را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
مهم ترین موضوع در محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی عبارت است از:
"چگونگی محاسبه بازه وقوع تاخیر"
این کتاب در خصوص نحوه محاسبه بازه وقوع تاخیرات مالی با استناد به بخشنامه 5090 ،توضیحات کامل ارائه داده است و در رابطه با نحوه محاسبه بازه وقوع تاخیرات فنی نیز
اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می دهد؛ آنچه که باید در نظر داشته باشید، دقت، توجه و صرف زمان کافی در زمان محاسبه همپوشانی تاخیرات است.

این محتوا توسط عباس مقـدسی و زینب آقـابابایی تالیف و توسط سایت http://www.abbasmoghadasi.com . . .

این محتوا به مشترکین محدود شده است